Джерела

 Українською    Російською    Польською    Іншими мовами
 

Українською

Основна література:

 1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд; Нью-Йорк; Вінніпег; К.; Л., 1947. – 80 с.
 2. Василенко К. Український танець: Підручник. – К., 1997. – 282 с.
 3. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1990. – 149 с. – pdf.
 4. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 2008. – 150 с.
 5. Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. – Кн. 1: Гуцульські танці. – Л., 2008. – 608 с.
 6. Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. – Кн. 2: Бойківські і лемківські танці. – Л., 2008. – 320 с.
 7. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – К., 1963. – 235 с.
 8. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Наукова думка, 1969. – 615 с.
 9. Купленик В. Нариси до історії українського народного танцю. – К., 1997. – 63 с. – pdf.
 10. Нагачевський А. Побутові танці канадських українців. – К.: Родовід, 2001. – Кн. 1. – 188 с.
 11. Танцювальні пісні / Упор. О. Дей. – К.: Наукова думка, 1970. – 802 с.

 

Додаткова література:

 1. Андрусишин Р. Теоретичні основи українського народного танцю в педагогічній творчості В. Верховинця // Гірська школа українських Карпат. – 2013. – № 10.
 2. Богород А. Вплив християнства на формування танцювальної ритуалістики східних слов’ян // Przestrzen kulturowa Slowian / Red. M. Sidor. – Lublin: KUL, 2015. – Т.3. – 316 с. – wydawnictwokul.lublin.pl.
 3. Богород А. Народний танець українців у писемних джерелах. – 2020. – tanci.etnoua.info.
 4. Богород А. Народні танці українців Канади. – 2020. – tanci.etnoua.info.
 5. Богород А. Особливості музеєфікації традиційної етнохореографічної спадщини українців. – 2020. – tanci.etnoua.info.
 6. Богород А. Проблема ритуального танцю в християнській релігії // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини: Матеріали Міжнародної наукової конференції Галич, 25 травня 2013 року. – Галич, 2013. – С. 228-237. – elibrary.kubg.edu.ua – pdf.
 7. Богород А. Про танець “Журавель”. – 2020. – tanci.etnoua.info.
 8. Богород А. Про танець “Молодичка”. – 2020. – tanci.etnoua.info.
 9. Богород А. Релігієзнавчі аспекти дансо-ритуального термінотворення // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 111. – С. 275-279. – irbis-nbuv.gov.ua – pdf.
 10. Богород А. Специфіка трансформації традиційної танцювальної діяльності українців в умовах глобалізації // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 75. – 588 с. – irbis-nbuv.gov.ua – pdf.
 11. Богород А. Танець в соціально-релігійному житті пострадянського суспільства: східнослов’янський контекст // Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць / Відпов. ред. О. Добридень. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 1. – С. 282-288 (416 с.). – elibrary.kubg.edu.ua – pdf.
 12. Богород А. Танець у творчості Лесі Українки. – 2020. – tanci.etnoua.info.
 13. Богород А. Танець як різновид колективної пам’яті: історико-релігієзнавчий аспект // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 68. – С. 806-810. – elibrary.kubg.edu.ua – pdf.
 14. Богород А. Танець як феномен людського духу // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний Альманах. – 2014. – № 9 (113). – elibrary.kubg.edu.ua – pdf.
 15. Богород А. Танець як явище людського буття: філософський аналіз // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 67 (12). – С. 322-330. – elibrary.kubg.edu.ua – pdf.
 16. Богород А. Танцювальні ритуали і практики мусульман: релігієзнавчий аспект // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 103. – С. 227-232. – irbis-nbuv.gov.ua – pdf.
 17. Богород А. Український народний танець в писемних джерелах // Дивослово. – 1997. – № 7. – С. 11-17.
 18. Богород А. Український народний танець у творах Івана Карпенка-Карого. – 2020. – tanci.etnoua.info.
 19. Вікул О. Український народний танець: обряд і розвага // Жива вода. – 1994. – вересень.
 20. Галак К. Українські народні танці
 21. Голубець О. До питання жанрової класифікації українського весняного календарно-обрядового фольклору // Вісник Львів. ун-ту. – 2010. – Вип. 43. – С. 76-84.
 22. Гоцалюк А. Традиції в розвитку хореографічного мистецтва // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: У 2-х т. – Рівне, 2011. – Т. 1. – Вип. 17. – С. 135–140.
 23. Гуменюк А. Запис і принципи класифікації народних танців / Андрій Гуменюк // Народна творчість та етнографія. – К., 1964. – № 4. – С. 37–42.
 24. Гуцуляк О. Аркан – гуцульський танець ініціації
 25. Дужич-Ніколайчук В. Українська народна хореографічна культура як філософсько-культурологічний феномен / В. Дужич-Ніколайчук, Г. Кутузова. – Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – 29.
 26. Заник В. Не розірвись, магічне коло Аркана // Карпати: Всеукраїнський туристичний журнал. – 2006. – № 2 (8).
 27. Кажан В. Власні імена та їх похідні в термінології хореографічного мистецтва / Валентина Кажан, Раїса Калініна // Філологічні студії. – 2012. – № 8. – С. 57-67.
 28. Каміна Л. Різноманіття українського народного танцю
 29. Каміна Л. Фольклорний танець та його особливості у сучасній Україні // Народознавчі студії пам’яті В.Скуратівського “Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку”: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 29 жовтня 2009 р. – К., 2009.
 30. Квецко О. Бойківський танець в контексті розвитку українського народно-сценічного танцю // Молодий вчений. – № 12 (27). – Частина 4. – грудень, 2015 р.
 31. Кирилюк В. Проблеми розвитку народної хореографії в Україні // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 142. – С. 62-64.
 32. Ковальська В. Український народний танець як невід’ємна частина світової хореографії в українознавстві // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 120-126.
 33. Козинко Л. Синтез мистецтв та трансмісія фольклорних танцювальних традицій у практиці фольклорно-етнографічних ансамблів України // Вісник Львівського університету. Серія мист-во. – 2015. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 187–194 (Дж)
 34. Коротков А. Все про танець. Довідник / А. Коротков, А. Тараканова. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2005 – 90 с.
 35. Курінна М. Практики культурного дозвілля сільської молоді в Україні (ХХ століття) / Марина Курінна // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 6. – С. 92-100. (Дж)
 36. Курочкін О. Архаїчний весільний танець-гра “Журавель” (“Бусел”) // Наукові записки. – К.: Академія, 2002 (2001). – Т. 20-21: Теорія та історія культури. – С. 71-76. (Дж)
 37. Курочкін О. Обрядові танці-ігри – малодосліджені компоненти традиційного весілля українців / Олександр Курочкін // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 6. – С. 78-91.
 38. Курочкін О. Архаїчний весільний танець-гра “Журавель” (“Бусел”) // Наукові записки. – К.: Академія, 2002 (2001). – Т. 20-21: Теорія та історія культури. – С. 71-76 (Дж)
 39. Лаусенко О. Всесвіт українського танцю – “цеглина” національної свідомості (Дж)
 40. Леміш М. Бойовий “Аркан” // ХайВей (Дж)
 41. Ліманська О. До питання витоків традиційної танцювальної культури Слобожанщини // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2011. – № 4. – С. 136-140.
 42. Лозко Г. Народний танець // Лозко Г. Українське народознавство. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – С. 321-326 (512 с.).
 43. Майстри народно-сценічного танцю: біографічний довідник / Уклад. О. Колосок. – К., 2008. – 116 с.
 44. Міщенко К. Народні побутові танці у простому викладі. – my.etnoua.info.
 45. Мерлянова О. Жіночі танці в календарних обрядах українців // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2011. – № 2.
 46. Мерлянова О. Танець у контексті сімейної обрядовості // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2012. – Вип. 18(1). – С. 219-223.
 47. Нагачевський А. Джерела до вивчення українського танцю Канади // Родовід. – 1991. – № 2. – С. 65-73.
 48. Нечитайло В. Народне хореографічне мистецтво України у соціокультурних умовах сьогодення / Володимир Нечитайло // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 201 7. – № 2. – С. 88-03.
 49. Островська К. Розкриття джерел фольклорних танців західного регіону України // Вісник міжнародного слов’янського університету. – Х., 2010. – Т. 13. – № 1.
 50. Пісклова І. Стан та дослідження танцювального фольклору Слобожанщини // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2013. – Вип. 24. – С. 156-166.
 51. Пісклова І. Особливості обробки танцювального фольклору (на прикладі сучасних постановок) // Народна творчість та етнологія. – 2015. – Вип. 5. – С. 64-70.
 52. Помпа О. Записи автентичних народних танців “Лінцей” та “Ойра” на Житомирщині // Народна творчість та етнографія. – 2012. – № 3. – С.108-112.
 53. Помпа О. Народне танцювальне мистецтво Житомирщини: збереження традицій // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 20. – 403 с.
 54. Рой Є. Народний танок як складова календарно-святкової обрядової культури українців: історичний аспект // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2015. – № 3. – С. 20–28.
 55. Сабан Л. Народні танці // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження.- К., 1987. – С.353-362.
 56. Самохвалова А. Традиційний народний танець / Алла Самохвалова // Етнокультура Рівненського Полісся. – Рівне, 2009. – С. 357–373. (Дж)
 57. Скобель Ю. Лемківський народний танець у контексті хореографічної культури України / Юрій Скобель // Педедагогічні науки: зб. наук. пр.. – 2011. – Вип. 58. – Ч. 2. – С. 87-91 (Дж)
 58. Тітов В. Народні подільські танці / В. Тітов. – Хмельницький: [б.в.], 2000. – 152 с.
 59. Фетісов І. Народні танці – в люди!
 60. Фетісов І. Школа традиційного народного танцю
 61. Фетісов І. Школі українського традиційного народного танцю – 10 років!
 62. Чебанюк О. Магічна символіка танкових рухів та ігрових дій // Регрес і регенерація у народному мистецтві. – К., 1998. – С. 92-99.

 

Дисертаційні дослідження:

 1. Волчукова В. Проблеми розвитку і роль ритуального танцю у ранньохристиянській культурі: Автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / В. Волчукова; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – 19 с.
 2. Єльохіна О. Проблеми розвитку танцювального мистецтва України. Період Київської Русі: Автореф. дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.02 / Єльохіна Олена Олексіївна; НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – К., 1996. – 25 с.
 3. Кіндер К. Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців: Автореферат дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 19 с.
 4. Козинко Л. Традиції фольклорної культури в сучасному народно-сценічному танці та балетному театрі України: автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Л. Козинко; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К., 2012. – 18 с.
 5. Кокуленко Б. Фольклорні традиції в народно-сценічному танцювальному мистецтві Кіровоградщини: автореф. дис. … канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Борис Кокуленко; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2010. – 20 с.
 6. Косаковська Л. Мистецька парадигма В. К. Авраменка в контексті розвитку української культури XX століття: Автор. дис. … канд. мист. – К., 2009.
 7. Легка С. Українська народна хореографічна культура XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 17.00.01 / С. Легка; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2003. – 20 с.
 8. Литвиненко В. Трансформація української народної хореографії та її концептуалізація в театрі танцю Павла Вірського: Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства. – К., 2017. – 25 с.
 9. Литвиненко В. Трансформація української народної хореографії та її концептуалізація в театрі танцю Павла Вірського: Дисертація … канд. мистецтвознавства. – К., 2017. – 245 с.
 10. Мерлянова О. Жіночі танці в українській народній хореографії: автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Ольга Мерлянова; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2009. – 19 с.
 11. Шкоріненко В. Народний танець у традиційній і сучасній культурі України: Автореф. дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2003. – 18 с.

 


^ вгору

 

Російською

Книги:

 1. Баглай В. Этническая хореография народов мира: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 405 с. (Дж)
 2. Белкин А. Русские скоморохи. – М., 1975. – 194 с. (Дж)
 3. Вашкевич Н. История хореографии всех веков и народов. – М.: Кнебель, 1908. – 192 с. (Дж)
 4. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М.: Искусство, 1964. – 368 с. (Дж)
 5. Заикин Н. Этнография и танцевальный фольклор народов России / Н. Заикин. – 4-е издание. — Орёл, 2013. — 63 с. (Дж)
 6. Захарова О. Бальная эпоха первой половины XIX века / О. Захарова. – М.: Центрполиграф, 2012. – 271 с. (Дж)
 7. Королева Э. Ранние формы танца. – Кишинев: Штинца, 1997. – 216 с. (Вс)
 8. Ломакин В. Этническая хореография народов мира: Учебное пособие. – Саратов, 2017. – Ч. 1: Азия. – 71 с. (Дж)
 9. Ломакин В. Этническая хореография народов мира: Учебное пособие. – Саратов, 2017. – Ч. 2: Азия. – 69 с. (Дж)
 10. Методическая записка по архивному хранению и систематизации фольклорных материалов / Отв. ред. В. Пропп. – Вильнюс, 1964. – 105 с. (Дж)
 11. Народный танец. Проблемы изучения: Сборник научных трудов /ред. А. Соколов-Каминский, Л. Ивлева, В. Кен. – СПб. 1991. – 236 с.
 12. Милютин В. Фольклорный танец: сбор, запись, терминология. Методическое пособие. – Чебоксары, 1998. – 43 с. (Дж)
 13. Нагайцева Л. Кубанские танцы (методические рекомендации). – Краснодар, 1989. – 189 с. (Дж)
 14. Русские пляски для детей: методическое пособие. – М.: Академия Педагогических Наук РСФСР, 1953. – 160 с. (Дж)
 15. Фаминцын А. Скоморохи на Руси. – Санкт-Петербург, 1889. – 191 с. (Дж)
 16. Целлариус Г. Руководство к изучению новейших бальных танцев. – М., 1848. (Дж)
 17. Чурко Ю. Белорусский хореографический фольклор: традиции и современность. – Минск: Четыре четверти, 2016. – 388 с. (Дж)
 18. Чурко Ю. Вянок беларускіх танцаў. – Мн.: Беларусь, 1994. – 88 с.
 19. Яницкая М. Методика собирания и записи танцевального фольклора. – М., 1981. – 46 с. (Дж)

 

Статті:

Основні:

 1. Дьяконова Л. Архаичный танец: к постановке проблемы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2011. – № 6. – Ч. 1. – С. 74–76.
 2. Королева Э. Мотивы древнейших танцев в современной народной хореографии // Человек. – 2012. – № 3. – С. 82–94.
 3. Кутузова Ю. Образы птиц в белорусском народном танцевальном творчестве: анализ основных выразительных средств // 2016. – С. 646–652.
 4. Соколов А. Проблема изучения танцевального фольклора / А. А. Соколов // Методы изучения фольклора : сб. науч. тр. / [отв. ред. В. Е. Гусев]. – Ленинград : Лениздат, 1983. – Вып. 7.– С. 126–138.
 5. Соколова А. Казачьи танцы и инструментальная музыка. Вопросы структурной и жанровой детерминации // Русские традиции: Альманах русской традиционной культуры.
 6. Соколова А. Казачьи танцы как культурный феномен // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2011. – № 4. – С.191–196.
 7. Соколова А. Казачьи танцы как культурный феномен // Вестник Адыгейского государственного университета: сетевое электронное научное издание. – 2012. – № 1.

 

Додаткові:

 1. Афанасьева А. Кадриль в крестьянском быту // Народный танец. Проблемы изучения: Сборник научных трудов / Ред. А. Соколов-Каминский, Л. Ивлева, В. Кен. – СПб. 1991. – С. 175-185 (236 с.).
 2. Афанасьева А. Краткий терминологический словарь / А. Афанасьэва, А. Соколов-Каминский // Народный танец. Проблемы изучения: Сборник научных трудов / Ред. А. Соколов-Каминский, Л. Ивлева, В. Кен. – СПб. 1991. – 207-215 (236 с.)
 3. Богород А. Онтологические особенности ритуальных танцев восточных славян // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: Сборник статей по материалам XVII международной заочной научно-практической конференции / Отв. ред. М. Васинович. – М.: Международный центр науки и образования, 2013. – № 7 (16). – С. 38-50 (86 с.). – elibrary.kubg.edu.ua – pdf.
 4. Богород А. Религиозно-мировоззренческие аспекты танцевальных ритуалов суфиев // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: Сборник статей по материалам XVII международной заочной научно-практической конференции / Отв. ред. М. Васинович. – М.: Международный центр науки и образования, 2013. – № 8 (17). – С. 66-74 (110 с.) – core.ac.uk – pdf.
 5. Богород А. Ритуальный танец в системе общеславянской религиозной культуры // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna, 2014. – № 7-8. – С. 199-202. – elibrary.ru.
 6. Вот как пляшут провинциалы / Сост. Н. Смирнов. – М., 1856.
 7. Всеволодский-Гернросс В. Крестьянский танец // Народный танец. Проблемы изучения: Сборник научных трудов / Ред. А. Соколов-Каминский, Л. Ивлева, В. Кен. – СПб. 1991. – С. 149-159 (236 с.)
 8. Канева Т. Хоровод Игрище в Усть-Цилемской фольклорной традиции // Традиционная культура. – 2001. – № 1. – С. 47-55. (Дж)
 9. Кунин А. К проблеме русских хороводов / А. Кунин, В. Лапин // Народный танец: проблемы изучения. – СПб, 1991. – Вып. 11. – С. 11-29. (Дж)
 10. Левочкина Н. К вопросу о классификации танцевального искусства отечественными и зарубежными исследователями // Культурное наследие народов Сибири и Севера: Материалы IV Сиб. чтений. – СПб., 2000. – С. 286–294.
 11. Левочкина Н. Первоистоки народного танца Сибири // Народная культура Сибири: Учеб. пособие. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 9–16.
 12. Левочкина Н. Проблема изучения народных танцев в России // V Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докл. – М., 2003. – С. 218.
 13. Левочкина Н. Проблема класификации народных танцев: историографический аспект // Народы Сибири и сопредельных территорий. – Омск, 1995. – С. 239-246. (Дж)
 14. Левочкина Н. Проблема классификации народных танцев: историографический аспект // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 1999. – № 1. – С. 83-92. (Дж)
 15. Левочкина Н. Традиционная народная хореграфия как один из источников изучения трансформации представлений о времени // IV Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докл. – М., 2001. – С. 146.
 16. Левочкина Н. Традиционная народная хореография народов Сибири и Дальнего Востока: историографический аспект // Современное общество: Материалы науч. конф. – Омск, 1999. – С. 131–132.
 17. Левочкина Н. Традиционная народная хореография сибирских татар как универсальный язык общения // Реальность этноса. Образование и проблемы межэтнической коммуникации: Материалы IV Междунар. научно-практич. конф. – СПб., 2002. – С. 496–497.
 18. Левочкина Н. Традиционная народная хореография сибирских татар Барабинской степи и Омского Прииртышья (конец XIX–XX в.). – Новосибирск: Наука, 2002. – 178 с.
 19. Левочкина Н. Традиционная народная хореография сибирских татар Омской области и Барабинской степи (конец XIX – первая половина XX в.) // Гуманитарные науки в Сибири [Новосибирск]. – 2002. – № 3. – С. 41–43.
 20. Левочкина Н. Традиционные народные танцы тарских татар Омского Прииртышья // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2000. – № 2. – С. 137–138.
 21. Левочкина Н. Этнохореология как научное направление (к постановке проблемы) // Исследования интеллектуального пространства в XX веке: Теория и практика: Материалы IV всерос. науч. конф. – Омск, 2000. – С.176–177.
 22. Махова Л. Танцуем “Чижика” // Вестник РФС. – 2003. – № 1 (6). – С. 28-33. (Дж)
 23. Стадник Ю. Танцевальный фольклор вепсов // Вестник СПбГУК. – 2013. – № 3 (16). (Дж)
 24. Фрэнсис Е. Скоморохи и церковь // Скоморохи в памятниках письменности / Сост. З. Власова, Е. Фрэнсис (Гладких). – СПб.: Нестор-История, 2007. – С. 463–477.
 25. Шилин А. Неизвестный русский танец // Народное творчество. — 2006. — № 3. — С. 12-16. (Дж)
 26. Шилин А. Опыт экспедиционной работы по исследованию народной хореографии // Музыкальное образование в контексте культуры: Народно-певческое образование на пороге XXI века. Материалы Всероссийской конференции 23 ноября 1998 года / Отв. ред. С. Браз. — М., 1999. — С. 143-148. (Дж)
 27. Шилин А. Проблема авторства в этнохореографии // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – 2015. – № 1 (16). – С. 52-58. (Дж)
 28. Шилин А. Специфика преподавания танца на народно-певческих кафедрах // Актуальные проблемы хореографического образования: материалы международной научно-практической конференции. Март 2007. – М., 2008. – С. 102-110. (Дж)
 29. Шилин А. Традиция мужского исполнительства в русской народной хореографии // Мужской сборник / Отв. ред. С. Бушкевич. – М., Лабиринт, 2001. – Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре: Социальные и профессиональные статусы и роли. Сила и власть. Мужская атрибутика. Мужской фольклор. – С. 177–183. (Дж)
 30. Шилин А. Традиционная хореография в контексте святочных праздников (на материале Чухломского района Костромской области) // Традиционная культура. – 2007. – №3. – С. 81-90. (Дж)
 31. Яницкая М. Русские народные танцы Ленинградской области (фрагменты рукописи) // Народный танец. Проблемы изучения: Сборник научных трудов / Ред. А. Соколов-Каминский, Л. Ивлева, В. Кен. – СПб. 1991. – С. 159-175 (236 с.)

 

Дисертаційні дослідження:

 1. Афанасьева А. Традиционный танцевальный фольклор современной русской деревни (на материале Северо-Западной зоны РСФСР): Диссертация … канд. искусствознания. – Ленинград, 1984. – 302 с. (Дж)
 2. Гарасимчук Р. Развитие народно-хореографического искусства советского Прикарпатья: Автореф… кандидатской диссертации. – К., 1956. – 18 с.

 

Корисні інтернет-ресурси:

 1. Русский фольклорный танец
 2. Этномузыколог
 3. Центр русского фольклора: Традиционная народная хореография
 4. Русский фольклор
 5. Библиотека русской фольклористики
 6. Раритетные книги

 


^ вгору

 

Польською

 1. Болтарович З. Україна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. / Зоряна Болтарович. – К., 1976. – 138 с.
 2. Збир І. Український фольклор у розвідках польських дослідників (на матеріалах “Покуття” Оскара Кольберга) / Ірина Збир // Проблеми Слов’янознавства. – 2005. – Вип. 55. – С. 254-262.
 3. Czerniawski, Karol. O tańcach narodowych z poglądem historycznym i estetycznym na tańce różnych narodów a w szczególności, na tańce polskie. Warszawa : [s.n.], 1860 (Warszawa : K. Kowalewski). – polona.pl – pdf.
 4. Instytut im.Oskara Kolberga

 


^ вгору

 

Іншими мовами

 1. Актуальные проблемы мировой художественной культуры: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 5–6 апр. 2012 г.): в 2 ч. / главн. ред. Т. Барановская. – Гродно, 2012. – 375 с. (Дж)
 2. Алексютович Л. Бєларускія народныя полькі.
 3. Алексютович Л. Белорусские народные танцы, хороводы, игры: Учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 528 с. (Дж)
 4. Łasicki J. De russorum moscovitarum et tartarorum religione, sacrificiis, nuptiarum, funerum ritu: ex diversis scriptoribus … his in fine quaedam sunt adiecta, de Livonia pacisque conditionibus … / Jan Łasicki. – 1582. – 295 S. (РД)

^ вгору